ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบโลโก้ 75 ปี

ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบโลโก้ 75 ปี

ข้อกำหนดของผลงานที่จะส่งเข้าประกวด

1.ข้อกำหนดการสื่อความหมายของสัญลักษณ์มีเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1.1 สื่อถึงอัตลักษณ์ความเป็น โรงเรียนเมธีวุฒิกร”วัดพระธาตุหริภุญชัย”

1.2 สื่อถึงความเป็นโรงเรียนเมธีวุฒิกร”วัดพระธาตุหริภุญชัย”

1.3 สื่อถึงความเป็น 75 ปี โรงเรียนเมธีวุฒิกร”วัดพระธาตุหริภุญชัย”

2 ตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวดต้องส่ง 2 รูปแบบ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

2.1 ข้อความภาษาไทย “๗๕ ปี เมธีวุฒิกร”

2.2 ข้อความภาษาอังกฤษ “75TH Metheewudthikorn”

3.นำเสนอในรูปแบบไฟล์ (.PSD) ของAdobe Photoshop หรือ (.AI) ของ Adobe illustrator ตามขนาดจริงพร้อมระบุ CODE สีโหมด CMYK ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi ความคมชัดทั้งสีและลายเส้น หรือ วาดรูปพร้อมระบายสีให้สวยงาม

4.ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องส่งคำอธิบายความหมายของตราสัญลักษณ์ มาพร้อมกับชื่อ- นามสกุล ชั้น เลขที่ เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล์ ที่ติดต่อได้สะดวก ส่งมาพร้อมกับผลงาน

5.ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่นหรือนำผลงานที่เป็นของผู้อื่นไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งในตราสัญลักษณ์

6.ผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน

7. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนเมธีวุฒิกร”วัดพระธาตุหริภุญชัย” สิทธิ์ในการนำไปใช้งาน รวมทั้งสิทธิ์ที่จะนำไปผลิต ตลอดจนสิทธิ์ในการปรับปรุงให้เหมาะกับการใช้งาน