เจ้าหน้าที่

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

บรรณารักษ์ , เจ้าหน้าที่พัสดุ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

จ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่วัดผลประเมินผล

เจ้าหน้าที่สหการโรงเรียน

พนักงานขับรถ

นักการภารโรง

นักการภารโรง

นักการภารโรง