ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้รับใบอนุญาต

ผู้จัดการ

ผู้อำนวยการ

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล