ประวัติและข้อมูลทั่วไป

ประวัติและข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนนี้มีชื่อว่า โรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”
ชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ METHEEWUDTHIKORN SCHOOL , WATPHRATHATHARIPHUNCHAI
เปิดการสอนประเภท สามัญศึกษา
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสหศึกษา
ชั้นเรียนที่เปิดสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
จัดการเรียนการสอนในลักษณะ การกุศล
ความจุนักเรียนสูงสุดของโรงเรียนในระบบ จำนวน ๒,๐๐๐ คน

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๓๓๕ หมู่ที่ – ซอย – ถนน รอบเมืองใน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน รหัสไปรษณีย์ ๕๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๓-๕๓๐๖๙๔, ๐๕๓-๕๖๐๙๘๖ โทรสาร ๐๕๓-๕๓๐๖๙๔ E-mail methee_lumphun@hotmail.com
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต ๑

ตราของโรงเรียน ประกอบด้วย วงกลมสองวงซ้อนกัน ภายในวงกลมมีรูปองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยแผ่รัศมีทรงยอดเจดีย์ ระหว่างเส้นรอบวงของวงกลมทั้งสองด้านบนมีข้อความ โรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” ด้านล่างมีข้อความอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
อักษรย่อว่า ภาษาไทย มธ. ตัวอักษรสีแดง
ภาษาอังกฤษ MT. ตัวอักษรสีแดง

 

ความหมายตราของโรงเรียน

รูปเจดีย์ หมายถึง องค์พระบรมธาตุหริภุญชัยซึ่งเป็นที่เคารพสักการะอย่างยิ่งของคณะครูและนักเรียน

รัศมีบนยอด หมายถึง ความสว่างไสวทางปัญญา แผ่ความร่มเย็นให้ประชาชนทั่วไป

สีธงประจำโรงเรียน สีกรม – สีเหลือง

สีกรม หมายถึง ฝ่ายโลก คือ การศึกษาคดีโลก ได้แก่ศึกษาวิชาสามัญ

สีเหลือง หมายถึง ฝ่ายศาสนา คือ การศึกษาคดีธรรม ได้แก่การศึกษาปริยัติธรรม

ร่วมกัน หมายถึง ทางโลกไม่ให้ช้ำ ทางธรรมไม่ให้เสื่อม ต้องอยู่ควบคู่กันไป

ปรัชญาของโรงเรียน สุวิชาโน ภวํ โหติ. ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ

คำขวัญประจำโรงเรียน สามัญเด่นชัด ปริยัติเสริมศาสน์ ช่วยการศึกษาชาติ ไม่ขาดคุณธรรม

อัตลักษณ์ เข้าถึงพุทธธรรม เป็นผู้นำศาสนพิธี รักษ์วิถีภูมิปัญญา

เอกลักษณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งคดีโลก และคดีธรรม

คำว่า “รู้ดี” หมายถึง รู้ในสิ่งที่ควรบำเพ็ญและควรทำร่วมกันทั้งคดีโลก คดีธรรม จะเป็นคนฉลาด สามารถสร้างคนให้เป็นคนดีมีความเจริญ ให้การศึกษาวิชาสามัญควบคู่กับการศึกษาด้านปริยัติธรรมคือ บาลี-นักธรรม และธรรมศึกษา เมื่อจบออกไปแล้วจะได้เป็นกำลังของชาติบ้านเมือง โดยอาศัยหลักธรรมช่วยเสริมให้มีความเจริญทั้งร่างกายและจิตใจมีศักยภาพมีคุณภาพที่ดี

 

เครื่องหมายของโรงเรียน   ประกอบด้วยรูปองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยแผ่รัศมีทรงยอดเจดีย์  ใต้ฐานเจดีย์มีอักษรย่อ ม.ธ. อยู่ในกรอบ ๘ เหลี่ยมและใต้กรอบ ๘ เหลี่ยม จะมีริบบิ้นพร้อมชื่อโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”

ความหมายของเครื่องหมายของโรงเรียน

รูปเจดีย์ หมายถึง องค์พระบรมธาตุหริภุญชัยซึ่งเป็นที่เคารพสักการะอย่างยิ่งของคณะครูและนักเรียน

รัศมีบนยอด หมายถึง ความสว่างไสวทางปัญญา แผ่ความร่มเย็นให้ประชาชนทั่วไป

อักษรย่อ ม.ธ. หมายถึง เมธีวุฒิกร

สัญลักษณ์ร่วมกัน หมายถึง การอยู่ภายใต้ร่มพระบรมธาตุหริภุญชัย จะเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้เกิดความสุข ความเจริญ งอกงามด้านจิตใจ

ตราของโรงเรียนประกอบด้วย วงกลมสองวงซ้อนกัน ภายในวงกลมมีรูปองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยแผ่รัศมีทรงยอดเจดีย์ ระหว่างเส้นรอบวงของวงกลมทั้งสองด้านบนมีข้อความ โรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” ด้านล่างมีข้อความอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 

แผนผังแสดงบริเวณและอาคารของโรงเรียน

ดาวน์โหลดตราสารโรงเรียน