ประกาศวิธีการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างโดยวิธีออนไลน์ (วันที่ 20 เมษายน 2563)

ประกาศวิธีการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างโดยวิธีออนไลน์ (วันที่ 20 เมษายน 2563)

ประกาศขั้นตอน วิธีคัดเลือกครู

ประกาศโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”

เรื่อง   วิธีการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง

ของโรงเรียนเมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย” โดยวิธีออนไลน์ (วันที่ 20 เมษายน 2563)