ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามบัญชีที่แนบและให้ผู้ที่อยู่ในลำดับที่ ๑ ของบัญชี

มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ณ ห้องบุคคล อาคารหอประชุมอาทิตยราช โรงเรียนเมธีวุฒิกร

ถ้าไม่มาตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ ยกเว้นมีเหตุฉุกเฉิน โดยต้องโทรแจ้งให้ทางโรงเรียนรับทราบ