ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชา ภาษาไทย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชา ภาษาไทย

บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามบัญชีที่่แนบ

และให้ผู้ที่อยู่ในลำดับที่ 1 ของบัญชี มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างในวันพฤหัสบดีที่ 27 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

เวลา 09.00 น. ณ ห้องผู้จัดการ อาคารหอประชุมอาทิตยราช โรงเรียนเมธีวุฒิกร

ถ้าไม่มาตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ ยกเว้นมีเหตุฉุกเฉิน โดยต้องโทรแจ้งให้ทางโรงเรียนรับทราบ

ประกาศรายชื่อครูภาษาไทย