ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามบัญชีที่แนบและให้ผู้ที่อยู่ในลำดับที่ ๑ ของบัญชี มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง

ในวันศุกร์ที่ ๑๙ เดือนมิถุนายนพ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องผู้จัดการ อาคารหอประชุมอาทิตยราช โรงเรียนเมธีวุฒิกร

ถ้าไม่มาตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ ยกเว้นมีเหตุฉุกเฉิน โดยต้องโทรแจ้งให้ทางโรงเรียนรับทราบ

 

เอกสารหลักฐานที่นำมาแสดงในวันรายงานตัวทำสัญญาดังนี้

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                              จำนวน  ๑  ฉบับ

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                จำนวน  ๑  ฉบับ

๓. สำเนาปริญญาบัตร/วุฒิบัตรทางการศึกษา           จำนวน  ๑  ฉบับ

๔. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว                                    จำนวน  ๒  ใบ