ประกาศรับสมัครครูพลศึกษา และ ครูสุขศึกษา

ประกาศรับสมัครครูพลศึกษา และ ครูสุขศึกษา

  • ตำแหน่งที่รับสมัคร

๑.๑ ตำแหน่งครู สอนวิชาพลศึกษา

๑.๒ ตำแหน่งครู สอนวิชาสุขศึกษา

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๔ – ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ที่ห้องธุรการ

รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

ประกาศรับสมัครครูสุขะ – พละ